Помощ при пътуване

Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“

С нея Вие получавате:

 • денонощна квалифицирана медицинска помощ, транспорт до медицинско учреждение и лекарства в случай на внезапно появило се по време на пътуването или престоя Ви в чужбина, заболяване или злополука;
 • обезщетение в границите на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност при настъпило застрахователно събитие;
 • възстановяване на разходи направени в резултат на настъпило застрахователно събитие;
 • коректно и партньорско отношение, в случай на застрахователно събитие от международна асистираща комапния EUROCROSS ASSISTANCE тел: +359 2 804 3 804 и факс: + 359 979 46 91.

Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ може да сключи всеки български гражданин, както и постояннопребиваващ в Република България чужденец, в добро здравословно състояние на възраст между 1 и 74 навършени години към датата на сключване на застраховката. При определени условия могат да бъдат застраховани и по-възрастни граждани.

Застраховката важи за цял свят с изключение на територията на страната, чийто гражданин сте или където се намира постоянният Ви адрес.

Чрез специализираната Асистираща компания – EUROCROSS ASSISTANCE , „ЗД ЕВРОИНС“ АД Ви осигурява бърза и квалифицирана помощ съгласно избраните условия и лимити на покритие.

Какво покрива застраховката?

Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ покрива рискове от настъпване на неблагоприятни за Вас застрахователни събития групирани в Опции, както следва:

„Опция А“

Медицински разходи извършени в чужбина при злополука или акутно заболяване свързани с:

 • транспортиране с медицински транспорт до най-близката болница или лекар;
 • амбулаторно лечение;
 • хонорари на лекари или друг медицински персонал;
 • прием в болница;
 • провеждане на изследвания;
 • рентгенова диагностика;
 • лекарства и лекарствени средства по предписана от лекар рецепта, които са необходими и са част от лечението;
 • спешна стоматологична помощ в случай на абсцес, пулпит или екстракция на зъб;
 • разходи за репатриране.

„Опция Б“

включва покритите рискове по „Опция А“, както и следните допълнителни рискове:

 • разходи за транспортиране на тленни останки;
 • смърт и трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука;
 • дневни пари за болничен престой;
 • кражба, загуба и забавяне на багаж;
 • забава на полет;
 • спасителни разноски;
 • правни разноски;
 • гражданска отговорност към трети лица.

В застрахователният договор могат да бъдат включени и други застрахователни покрития и лимити по Ваше желание и при съгласие на „ЗД ЕВРОИНС“ АД, като за целта се издава добавък. Застрахователната премия и лимита на отговорност са предмет на допълнително договаряне.

Какъв е срока на застраховката?

Застраховката се сключва за срок от 1 до 365 дни.

Каква е застрахователната сума?

Застрахователната сума представлява общия лимит на отговорност, който поема „ЗД ЕВРОИНС“ АД. Тя се определя в евро и се договаря между Вас и Застрахователя съгласно избраната от Вас Опция и описаните в Общите условия на тази застраховка лимити.

Отговорността на „ЗД ЕВРОИНС“ АД по конкретен застрахователен договор не може да надхвърля договорения в него общ лимит.

Обезщетенията за конкретен риск не могат да надвишават определения в Общите условия лимит на отговорност за съответния риск.

Каква е застрахователната премия?

Размерът на застрахователната премия се определя в евро на база действаща тарифа на „ЗД ЕВРОИНС“ АД и се заплаща в левова равностойност по курса на БНБ в деня, в който се сключва застрахователния договор. Тя се определя в зависимост от периода на застраховката, избраните покрити рискове и лимит на отговорност.

Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователния договор. Към застрахователната премия се прилагат различни:

Надбавки

в зависимост от възрастта на застрахования, броя на застрахова ните лица и ако пребиваването в чужбина е свързано с:

 • извършване на физическа работа;
 • упражняване на спортове с повишен риск.

Също така да:

 • докажете по безспорен начин настъпилото застрахователно събитие и претенцията си към „ЗД ЕВРОИНС“ АД по основание и размер;
 • спазите всички указания, дадени от „ЗД ЕВРОИНС“ АД или от EUROCROSS ASSISTANCE, както и да окажете съдействие за определяне размера на обезщетението;
 • уведомите „ЗД ЕВРОИНС“ АД, ако извършените разходи са платени или поети от медицински схеми, здравноосигурителни дружества, други застрахователи, правителствена или частна медицинска програма и др.

В случай на кражба на багаж, вие сте длъжен:

 • в срок до 24 часа от установяване на кражбата да я декла рирате и докажете пред местните полицейски или други упълномощени за това органи. Документът издаден от съответните органи и декларация трябва да бъдат представени на „ЗД ЕВРОИНС“ АД;
 • да докажете съществуването и стойността на откраднатите предмети по процедура, установена от съответните институции.

При предявяване на претенции за загуба или забавяне на багаж вие трябва да:

 • представите фактури за закупени вещи от първа необходи мост, декларация или удостоверение с описание на причините за загубата или забавянето на съответния багаж, издадени от авиокомпанията-превозвач, както и билет за полета.

При предявяване на претенции за забава на полет вие трябва да:

 • представите декларация или удостоверение с описание напричините за забавянето на полета, издадени от авиокомпанията-превозвач, както и билет за полета.

Застрахователно обезщетение

При условие, че не сте ползвали услугите на EUROCROSS ASSISTANCE, застрахователното обезщетение се определя и изплаща след проверка на представените от Вас комплект оригинални документи подробно описани в Общите условия на застраховката, доказващи настъпването на застахователното събитие.